حجاب باعث می شود كه زن كمتر دچار لغزش و گناه شود.
و به دنبال آن زن و بطور كلی جامعه بیشتر می توانند مراتب معنوی و انسانی را طی نمایند .
بهشت جوانان، ص234
برچسب ها :
حجاب حائل میان زن و مرد ,  لغزش و گناه ,  حجاب از نظر معنوی ,  زن در جامعه , 

موضوع :
حجاب ,