زسوی عرش رحمن، نوید شادی آمد

بشارت ای محبــان، امــام هـادی آمد

کجـــایی یــابـن زهـرا بده عیدی مارا

که روح عشق و ایمان امام هادی آمد


میلاد باسعادت پاکیزه‏ترین خلق خدا، معدن لطف و صفا، 

موج بلند دریای رسالت، گستره‏ی عظیم ولایت، پیشوای «متوکل» ستیز،

 پناه درماندگان، حضرت امام علی النقی بر عاشقان سیره‏اش مبارک باد