ستمگران و غارتگران جهان
هرگاه از راه تهدید، ارعاب، ترور و ... نتوانستند ملتی را به بند بكشند، به گسترش فحشا و منكرات می پردازند و برای دستیابی به اهداف پلیدشان، با نام آزادی و دفاع از حقوق زن و تمدن عریانی را در جامعه ترویج می كنند تا ملتها را از درون و فرهنگی بی هویت نمایند.
بهشت جوانان، ص237برچسب ها :
حجاب ,  حجاب از نظر سیاسی ,  حقوق زن ,  حجاب زن ,  زن در جامعه ,  سیاست و حجاب , 

موضوع :
حجاب ,