حجاب بانوان در اسلام
یكی از اموری است كه از وقتی استعمارگران چشم طمع به كشور های اسلامی و غصب معادن و منابع آنها دوختند، مورد حمله آنها قرار گرفت، زیرا چادر و حجاب زنان مسلمان را یكی از عوامل بزرگ برای بقای استقلال شخصیت اسلامی كل جامعه مسلمانان و حفظ هویت اسلامی آن دیدند و آن را مانع نفوذ سیاسی و اقتصادی خود شناختند.
فرانتس فانون - تحلیل گر انقلاب الجزایر- می گوید:
جامعه شناسان استعمار توصیه می كنند كه: زنها را در دست بگیریم، همه چیز به دنبال آن خواهد آمد.
بهشت جوانان،ص237
برچسب ها :
حجاب بانوان ,  حجاب در اسلام ,  چادر و حجاب ,  حجاب زن ,  زنان در اسلام ,  زنان در جامعه , 

موضوع :
پیامی از بهترین ها ,