اربعین
یك اربعین، به نیزه سر یار دیده ام
یك اربعین، چو شمع به پایش چكیده ام
یك اربعین، یه ضربه شلاق ساربان
بر روی خارهای مغیلان دویده ام
یك اربعین؛ تمام تنم درد می كند
با ضرب تازیانه ز جایم پریده ام
یك اربعین، رقیه ی تو مرد از غمت
اكنون بدون او به كنارت رسیده ام
یك اربعین، به شام و به كوفه حماسه ها
با خطبه های حیدری ام آفریده ام
یك اربعین، ز چوبه ی محمل سرم شكست
همچون پدر ببین تو جبین دریده ام
یك اربعین، كنار عدو، وای! وای! وای!
بس جور طعنه های فراوان كشیده ام
یك اربعین، به ضربه سیلی ببین حسین
رویم كبود گشته و قامت خمیده امبرچسب ها :
اربعین ,  عاشورای سرخ حسینی ,  اسارت حضرت زینب(ع) ,  شهادت حضرت رقیه ,