بسم رب النور

رمضـــــان آمـــد

درهــــای رحمت خداونـــد به روی بنـــدگان گشـــــوده شد 

شیــــاطین در دوزخ به غل و زنجیـــــر کشیــــده شده انـــد

پس دیگـــــر بهــــــانه ای برای بی بهـــره ماندن از خوان نعمت و رحمت نمـــی ماند

همه چیز به همت و نفس خودت بستگـــــی دارد ، 

که به سعــــادت برسی و یا از اشقیـــا باشی...

ســــر سفره راهت داده انـــد، خدا هم اهل تعــــارف نیست...
برچسب ها :
رمضان ,  خدا ,  زنجیر ,  اشقیا , 

موضوع :
مناسبت ها ,