بسم الله الرحمن الرحیم
<<سه چیز مایه بركت است>>


 فروش نسیه- قرض به یكدیگر- آمیختن گندم به جو برای مصرف نه برای فروش.

2- سه چیز است كه بر هر مسلمانی لازم است :

غسل جمعه *مسواك زدن * استعمال بوی خوش.

 3- سه چیز است كه شوخی درآن روا نیست :

 طــلاق*   نــكاح *   آزاد كردن بنده.

4- سه چیز است كه در هر كه باشد از نیكان است:

رضـا به قضا * صرف نظر از محرمات خدا *خشمگین شدن در راه خدا.

 5- سه چیز است كه در هر كه است از بخل بر كنار است :

 آنكه زكات می دهد * مهمان می برد* در سختی بخشش می كند.

 6- سه چیز چشم را قوت می دهد :

...

<<سه چیز مایه بركت است>>

 فروش نسیه- قرض به یكدیگر- آمیختن گندم به جو برای مصرف نه برای فروش.

2- سه چیز است كه بر هر مسلمانی لازم است :

غسل جمعه *مسواك زدن * استعمال بوی خوش.

 3- سه چیز است كه شوخی درآن روا نیست :

 طــلاق*   نــكاح *   آزاد كردن بنده.

4- سه چیز است كه در هر كه باشد از نیكان است:

رضـا به قضا * صرف نظر از محرمات خدا *خشمگین شدن در راه خدا.

 5- سه چیز است كه در هر كه است از بخل بر كنار است :

 آنكه زكات می دهد * مهمان می برد* در سختی بخشش می كند.

 6- سه چیز چشم را قوت می دهد :

 دیدن سـبزه * آب جاری * روی خــوب.

 7- سه چیز است كه بنده به وسیله آن خواستنیهای دنیا وآخرت را به دست می آورد:

صبر بر بلا * رضا بر قضا * دعا در حال فراخ دستی.

 8- بهترین كارها سه چیز است :

 تواضع به هنگام دولت * عفو به هنگام قدرت *بخشش بدون منّت

 9- سه چیز محبت دوستت را خالص می كند:

 سلامش كنی وقتی او را دیدی * در مجلس جای او را باز كنی * اورا با بهترین نامهایش بخوانی.
10- ریا كار سه نشان دارد:

وقتی پیش مردم باشد با نشاط است * وقتی تنها باشد ناراحت است*  دوست دارددر همه

كارش ستایش شود.

 11- منافق سه نشان دارد :

 وقتی سخن گوید دروغ گوید * چون وعده دهد تخلف كند * چون امینش شمارند خیانت كند.

 12- قلم از سه كس بر داشته اند:

 مجنونی كه اختیار عقل خود را ندارد تا شفا یابد *خفته تا بیدار شود*– طفل تا بالغ شود.

 13- وقتی در برادر خود سه صفت دیدی به او امیدوار باش:

حیا * امانت * راستی .اگر این صفات را ندارد به او امیدی نداشته باش.

 14- سه كس هستند كه خدا دعایشان را رد نمی كند:

 آنكه فراوان یاد خدا كند * ستمدیده * پیشوای دادگـــر

 15- سه دعا بدون شك مستجاب می شود :

 دعای ستمدیده * دعای مسافر * نفرین پدر در حق فرزندگرفته شده از كتاب تعالیم حضرت محمّد (ص)
برچسب ها :
برکت ,  دنیا ,  حیا ,  سبزه ,  مسواک ,  نکاح , 

موضوع :
پیامی از بهترین ها ,