ای پیامبر(ص)، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: روسری های بلند( مانند چادر) خود را بر خویش فرو افكنند تا شناخته نشوند و مورد آزار قرار نگیرند( و اگر تاكنون خطا و كوتاهی از آنان سرزده، بدانند كه) خداوند همواره بخشنده و مهربان است.                                                
سوره احزاب، آیه 59برچسب ها :
قرآن و حجاب ,  حجاب و مؤمن ,  حجاب همسران و دختران ,  حجاب روسری و چادر , 

موضوع :
حجاب ,