من یک دخترم...زورخانه و تشک کشتی جای ما نیست! اما پهلوان که می شود بود!!


جز من کدام پهلوان را می شناسی که تمام کوچه و خیابان ها برایش زورخانه باشند و گود؟!


لباس مشکی پهلوانیش را که بپوشد کسی حتی جرات نکند تماشایش کند


چه رسد به هم آورد شدن!!


آن وقت تمام مرشدهای خدا برایش ضرب بگیرند و هر نگاه پلیدی را که خاک کرد بلند


یا زهرا بگویند!!


جز من کدام پهلوان هست که حتی سیاهی رخت پهلوانیش به جان حریف رعشه اندازد؟!!


جز من کدام پهلوان هست که با این همه زور! خوش خلق است و با همه مهربان؟!

من یک دخترم... ما دختریم...


تمام شرق و غرب حتی از سیاهی چادر ما می ترسند، چه رسد به خود ما!


تمام نگاه های ناپاک هم از ما می ترسند...


عجب زور بازویی داریم...


ما دختریم... دختران چادری...


تمام دنیا از ما می ترسند،اما با اینهمه قدرت باز هم مهربانیم و خوش خلق و


برای مادر نوکر...


خودمانیم! عجب پهلوان هایی هستیم! بگویید مرشد برای ما ضرب بگیرد برچسب ها :
دختر ,  پهلوان ,  گودکشتی ,  مرشد ,  ضرب , 

موضوع :
حجاب ,