بسم رب الشهدا
ای برادر جنگ جنگ دیگری ست

خاکریز اکنون به رنگ دیگری ست

سـنگـری دیگــر بـنا بـایــد کـنـیـم

دیـن خــود بــر دیـن ادا بـایـد کـنـیـم

سـنگـر دشـمن برون مرز نیست

(ادامه مطلب)
ای برادر جنگ جنگ دیگری ست

خاکریز اکنون به رنگ دیگری ست

سـنگـری دیگــر بـنا بـایــد کـنـیـم

دیـن خــود بــر دیـن ادا بـایـد کـنـیـم

سـنگـر دشـمن برون مرز نیست

اشـــتـهـای او بـــــرای ارز نـیـسـت

سـنگر دشمن درون خانه هاست

حـمـلـه اکـنون جـانب پروانه هاست

محـو ارزشها شعـاردشمن است

رخـنـه در انـدیـشه کـار دشمن است

مردها چون زن خـود آرایی کنند

ضـــد حـیـثـیـت صف آرایـــی کـنـنـد

پــوشـش زنها شـبیه مردها ست

ایـن تـفکـر شـیـوه بـی دردهـا سـت

کــو کـجا تـصـویـر مردان رشـید

شــیـر مــردان بــلا جــوی شـهـیــد

حــمله بـر افـکـار مـلت می کنند

نـوجـوان را بـی هـویـت می کـنـنـد

باز گردید ای تکا ور های جنگ

ای شجاعان ای دلا ور های جنگ

جـبـهـه فـرهـنگ را احـیـا کـنید

خــدعـه و نـیــرنگ را رسـوا کـنید

وارث خـون شـقـایق گوش کن

محـو شـد رنگ حـقـایـق گوش کن

غربیان بیگانه از خویشت کنند

تار و پــود روح تـشــویـشـت کنند

سم تبلیغات دشمن کاری است

ای بـرادر دارویــش بـیــداری است برچسب ها :
جنگ ,  تبلیغات ,  خاکریز ,  اندیشه ,  سنگر , 

موضوع :
شهدا ,