بسم الله الرحمن الرحیم
یک صفحه سفید گذاشت جلوی دختر و گفتː

-بنویس! هر چه می خواهی بنویس!

 بد,زشت,احساسی,هیجان انگیز,

دوست داشتنی,هی بنویس و پاک کن....


چند دقیقه بعد صفحه سفید کاغذ پراز علامت و حرف بود

 چروک و خط خطی و کثیف جای پاک کردن ها

و نوشتن های مکرر رویش دیده می شد.


کاغذ را گرفت.یک کاغذ سیاه به او داد و گفتː

-<بنویس.همان هایی که آنجا نوشتی پاک کن ,خط خطی کن...>


دختر گفتː<نمی شود استاد,روی برگه سیاه چیزی نوشته نمی شود!>

استاد چادرش را سرکرد و لبخند ملیحی زد.

نگاه دختر به سیاهی چادر خیره ماند.


حجاب واکسن مقابله با تیر نگاه های آلوده است.... .

آیا خود را واکسینه کرده ای؟ برچسب ها :
سفید ,  سیاه ,  واکسینه ,  دختر ,  دوست داشتنی ,  خط خطی , 

موضوع :
حجاب ,