ای پاسخ گرامی" أمن یجیب "ها!
تعجیل كن به خاطر ما ناشكیب ها
برخیز و بزم شب زدگان را به هم بزن
ای آشنا به ندبه و اشك غریب هاموضوع :