بسم رب الله الرحمن الرحیم

بی ‏تردید، سرنوشت هر انسانی، ریشه در روحیات و خصلت های كسانی دارد كه در دوران طفولیت، نزدیكترین انسانها به او بودند. از طرف دیگر، در این دوران، مادر نزدیكترین فرد به انسان بوده، نقش سازنده وی در تعیین مسیر فرزند، بی‏نهایت در خور توجه و امعان نظر است.

نقطه آغازین سعادت یا شقاوت انسانها، دامن مادر و محیطی است كه مادر، ركن اساسی آن محسوب می‏شود. پس می‏توان گفت از این جهت، كودك مانند مومی است كه در میان دستان قدرتمند مادر، قابلیت تبدیل به هر شكل و هیأتی را دارد.