حجاب، حریمی میان زن و مردان نامحرم است و سبب فروكش كردن غریزه جنسی می شود. خاموشی این شعله و در مسیر طبیعی قرار گرفتن آن باعث می گردد بسیاری از مشكلات نظیر قتل و جنایت ازجامعه رخت بربندد. و اگرچنین حریمی برداشته شود و آزادی بی قید و شرط به میان آید، باید شاهد زندگی حیوانی باشیم كه درآن صورت، اضطرابهایی دچار افراد می شود، زیرا غریزه جنسی نیرومند و چون اسبی سركش است كه هرچه بیشتر اطاعت شود و افسارش رهاتر گردد، سركش تر می شود و ضربه ای كاری تر برانسان وارد می كند یا همچون آتشی است كه هرچه به آن بیشترهیزم بدهند، شعله ورتر می شود.
برهنگی زنان و آرایش و عشوه گری آنان، مردان مخصوصاً جوانان را در تحریكی دایم قرار می دهد؛ تحریكی كه سبب كوفتگی اعصاب ایشان و ایجاد هیجانهای بیمارگونه عصبی می شود و گاه سرچشمه امراض روانی است.
بهشت جوانان، ص233
برچسب ها :
حجاب از نظر روانی ,  حجاب زن و مرد ,  جوانان و حجاب ,  غریزه جنسی ,  اضطراب و هیجان , 

موضوع :
حجاب ,