نشانی بهشت در زمانی كه آن زمانه نبود قصه ی سیب و آدم و حوا حرفی از كوه و ساحل و صخره صحبتی از بهشت روح افزا ناگهان عشق آفریده شده و شدم عاشق، شدم غلام شما قلم عشق بود و صحنه ی دل من آن زمان، آن زمان نا پیداست كه قلم هم نوشت دست خدا السلام و علیك یا زهرا tag:http://nbehesht.mihanblog.com 2020-05-30T03:57:01+01:00 mihanblog.com دل روایت می کند.... 2015-03-09T06:44:53+01:00 2015-03-09T06:44:53+01:00 tag:http://nbehesht.mihanblog.com/post/93 نشانی بهشت بسم رب الشهدا و الصدیقیندل روایت می کند از خاطرهدل شکایت می کند از خاطرهخاطرات مردمان بی قراربی قراران غریب کوی یارراد مردان شجاع دلبرییا که بهتر سر تا پا حیدریزاهدان شب دلیران نبردراست می گویم علی گویان مردآن حسینی مسلکان جان داده اندحال ما مانده ایم و راه سخت تریک جهاد اکبرو جنگی دگرکار ما مشکل ترین کار زمانداوری مهدی صاحب الزمانحال اینکه این جهاد اکبر استکار دشمن با سلاح دیگر استخصم می خواهد که ما رسوا شویمدور از راه حق یکتا شویمبا سلاح تیز فحشا آمدهتا درون خانه ما آمدهبا فساد و اعتیاد ساز دم بسم رب الشهدا و الصدیقین


دل روایت می کند از خاطره

دل شکایت می کند از خاطره
خاطرات مردمان بی قرار
بی قراران غریب کوی یار

راد مردان شجاع دلبری
یا که بهتر سر تا پا حیدری
زاهدان شب دلیران نبرد
راست می گویم علی گویان مرد

آن حسینی مسلکان جان داده اند
حال ما مانده ایم و راه سخت تر
یک جهاد اکبرو جنگی دگر
کار ما مشکل ترین کار زمان

داوری مهدی صاحب الزمان
حال اینکه این جهاد اکبر است
کار دشمن با سلاح دیگر است
خصم می خواهد که ما رسوا شویم

دور از راه حق یکتا شویم
با سلاح تیز فحشا آمده
تا درون خانه ما آمده
با فساد و اعتیاد ساز دم

آمده تا که برد دین را ز کف
کور خوانده ما کجا و این قفس
ما حسین ابن علی داریم و بس
ای جوان پیرو خون شهید

دور کن ازاین دلت حرص پلید
ای جوان پیرو حق گوش باش
با خدا باش و سرو پا گوش باش
یک قدم ازما و یاری با علی

ناله زن از عمق جانت یا علی
مست و شیدا ولی باید شدن
پیرو سید علی باید شدن
]]>
رهبرم اخم کند... 2014-12-29T07:11:02+01:00 2014-12-29T07:11:02+01:00 tag:http://nbehesht.mihanblog.com/post/92 نشانی بهشت بسم رب الشهدا و الصدیقینقایقی خواهم ساخت...خواهم انداخت به دریای دل اربابم...قایق از خشم پراستو دل از نفرت تکفیری هاقصه ی فهمیده باز تکرار کنم؟نه دگر این بار دعوا به سر سربند نیستهمه سربندها نام یافاطمه است...نشودتکرار باز عاشوراخیمه هااینبار جایش امن استعلم عباس هم دست نیکویگل سرسبد فاطمه استرهبرم خامنه ایسترهبرم سید واولاد علی استرهبرم اخم کندبه خدا مادرتان داغ شمامی بیند...حاج همت رفته,کاظمی دیگرنیستپدرموشک ایران هم رفتلیک از عالم غیب باز با ماهستند...حاج قاسم هم هست که سلیمانی کرد.همه دنیا بسم رب الشهدا و الصدیقینقایقی خواهم ساخت...

خواهم انداخت به دریای دل اربابم...

قایق از خشم پراست

و دل از نفرت تکفیری ها

قصه ی فهمیده باز تکرار کنم؟

نه دگر این بار دعوا به سر سربند نیست

همه سربندها نام یافاطمه است...

نشودتکرار باز عاشورا

خیمه هااینبار جایش امن است

علم عباس هم دست نیکوی

گل سرسبد فاطمه است

رهبرم خامنه ایست

رهبرم سید واولاد علی است

رهبرم اخم کند

به خدا مادرتان داغ شمامی بیند...

حاج همت رفته,کاظمی دیگرنیست

پدرموشک ایران هم رفت

لیک از عالم غیب باز با ماهستند...

حاج قاسم هم هست که سلیمانی کرد.

همه دنیا رافتح...

همه ی ماهستیم کورخواندید

اگر بازهم فکرکنید که علی تنهاست...

نامه های بیعت بامسلم

همه اش ایرانیست...

همه باخون امضا کردیم

خاک پای پسرزهراییم...

بازدنیا انگارتشنه ی خون شده است

هوس رویش لاله کرده

دورتادورضریح عباس

خون شیعه زگرفتاری تن خسته شده

وقت انست که ازاد شود از رگ ها

"رهبرم" اخم نکن

ای به فدای جدت

به خدا اذن دهی

شیعه باخون خود میشورد

همه ی لشگر کفر

همه ی لشگرکفر...
]]>
التماس دعا... 2014-07-16T05:48:16+01:00 2014-07-16T05:48:16+01:00 tag:http://nbehesht.mihanblog.com/post/91 نشانی بهشت بسم رب الکعبهغم از حال و روزم بُود منجلی/بسوزد دلم در عزای ولیزنم ناله چون کودکان یتیم/که ضربت رسیده به فرق علیفلک گرچه شد از غمش بی قرارخزان وجودش شده چون بهاربه نام خداوند کعبه قسم/علی غرقه در خون شده رستگارزمانه نکرده به مولا وفا/که دیده به خود لحظه لحظه وفاعلی فرق بشکسته در موج خون/رَوَد دیدن بضعه ی مصظفیبه سوز و به آه و دل مضطرش/علی روضه خوان شد به چشم ترشمخور غصه ای یاس نیلوفری/تو دستت شکسته علی هم سرشالا بضعه ی پاک پیغمبری/الا ای که تو هستی ِ حیدریبدان جانم آن دم ز تن شد بُرون/که دیدم تو بسم رب الکعبه
غم از حال و روزم بُود منجلی/بسوزد دلم در عزای ولی

زنم ناله چون کودکان یتیم/که ضربت رسیده به فرق علی

فلک گرچه شد از غمش بی قرارخزان وجودش شده چون بهار

به نام خداوند کعبه قسم/علی غرقه در خون شده رستگار

زمانه نکرده به مولا وفا/که دیده به خود لحظه لحظه وفا

علی فرق بشکسته در موج خون/رَوَد دیدن بضعه ی مصظفی

به سوز و به آه و دل مضطرش/علی روضه خوان شد به چشم ترش

مخور غصه ای یاس نیلوفری/تو دستت شکسته علی هم سرش

الا بضعه ی پاک پیغمبری/الا ای که تو هستی ِ حیدری

بدان جانم آن دم ز تن شد بُرون/که دیدم تو افتاده پشت دری

علی یا علی یا علی یا علی...

التماس دعا...

]]>
شعری که رهبرم سیدعلی از آن به "غوغا" تعبیر کردند 2014-07-16T05:36:15+01:00 2014-07-16T05:36:15+01:00 tag:http://nbehesht.mihanblog.com/post/90 نشانی بهشت بسم الله الرحمن الرحیمشعری که رهبری از آن به "غوغا" تعبیر کردندخبر، آمیخته با بغض گلوگیر شده‌ ست / سیل دلشوره و آشوب، سرازیر شده‌ ست / سرِ دین، طعمه‌ ی سرنیزه‌ ی تکفیر شده‌ ستهر که در مدح علی(ع) شعر جدید آورده‌ ستگویی از معرکه‌ ها نعش شهید آورده‌ ستروضه‌ی مشک رسیده‌‌ ست به بی‌آبی‌ ها / خون حق می‌چکد از ابروی محرابی‌ ها / باز هم حرمله... سرجوخه‌ ی وهابی‌ هاکوچه پس‌کوچه‌ ی آینده، به خون تر شده استباز بوزینه‌ ی کابوس، به منبر شده‌ استخط و ربط عرب ای کاش که کاشی گردند / تا حرم، همسفر «قافله‌ باشی» بسم الله الرحمن الرحیمشعری که رهبری از آن به "غوغا" تعبیر کردند

خبر، آمیخته با بغض گلوگیر شده‌ ست / سیل دلشوره و آشوب، سرازیر شده‌ ست / سرِ دین، طعمه‌ ی سرنیزه‌ ی تکفیر شده‌ ست

هر که در مدح علی(ع) شعر جدید آورده‌ ست
گویی از معرکه‌ ها نعش شهید آورده‌ ست

روضه‌ی مشک رسیده‌‌ ست به بی‌آبی‌ ها / خون حق می‌چکد از ابروی محرابی‌ ها / باز هم حرمله... سرجوخه‌ ی وهابی‌ ها


کوچه پس‌کوچه‌ ی آینده، به خون تر شده است
باز بوزینه‌ ی کابوس، به منبر شده‌ است

خط و ربط عرب ای کاش که کاشی گردند / تا حرم، همسفر «قافله‌ باشی» گردند / لاشه‌ خواران سقیفه، متلاشی گردند

می‌ زند قهقهه، «القارعه» بر خامی‌ شان
خون دین می‌چکد از «دولت اسلامی»شان

بنویسید: تب ناخلفی‌ ها ممنوع! / هدف آزاد شده، بی‌ هدفی‌ ها ممنوع! / در دل «عرش»، ورود سلفی‌ ها ممنوع!

«عرش» یک روضه‌ ی فاش است که داغ و گیراست
«عرش»… گفتیم که نام دگرِ سامرّاست

شرق، در فتنه‌ ی اصحاب شمال افتاده‌ ست / بر رخ غرب، از این حادثه خال افتاده‌ ست / وا شده مشت و از این چفیه، عقال افتاده‌ ست!

گویی از هرچه که زشتی‌ ست، کفی هم کافی‌ست!
جهت خشم خدا، یک سلفی هم کافی‌ ست!

تا «بهار عربی» روی علف باز کند / جبهه در شام و عراق از سه طرف باز کند / وای اگر دست کجی پا به «نجف» باز کند!

عاشق شیرخدا، وارث شمشیر خداست
سینه‌ ی «سنی و شیعه» سپر شیر خداست

لختِ خونِ جگر ماست به روی لبشان / کوره‌ی دوزخیان، گوشه‌ نشین تبشان / لهجه‌ ی عبری و لحن عربی، مکتب‌شان

«نیل» را تا به «فرات»، آنچه که بود، آتش زد
شک مکن؟ ما همه را «مکر یهود» آتش زد

بی‌ جگرها جگر حمزه به دندان گیرند / انتقام اُحُد و بدر ز طفلان گیرند / چه تقاص‌ ز لب قاری قرآن گیرند

بیشتر زان که از این قوم، بدی می‌جوشد
از زمین غیرت «حجربن عدی» می‌جوشد!

گره، انگار نه انگار به کار افتاده / سایه‌ ی سرکش ما گردنِ دار افتاده / چشم بی‌ غیرت اگر سمت «مزار» افتاده

صاعقه در نفسِ ابری خود کاشته‌ ایم
به سر هر مژه‌ای یک قمه برداشته‌ ایم

سنگ تکفیر به آئینه‌ی مذهب؟ هیهات! / ذوالفقار علی و رحم به مرحب؟ هیهات! / دست خولی طرف معجر زینب؟ هیهات!

ما نمک خورده‌ی عشقیم، به زینب سوگند
پاسبانان دمشقیم، به زینب سوگند

داس تکفیر، گل از ریشه بچیند؟ هرگز! / کفر بر سینه‌ی توحید نشیند؟ هرگز! / مرتضی همسر خود کشته ببیند؟ هرگز!

پایتان گر طرف «کرب و بلا» باز شود
آخرین جنگ جهانیِ حق آغاز شود

خوش‌خیالی است مرامی که اجاقش کور است / مفتیِ نفتیِ این حرمله‌گان، مزدور است / قصه حنجره و تیرِ سه‌ پر مشهور است

خار در چشم سعودی شده «بیداریِ ما»
باز کابوس یهودی شده «بیداریِ ما»

رگ «بیداریِ ما» شد شریانی که زدند / بشنوی (بر دُهُل «جنگ جهانی» که زدند) / پاسخ شیعه به هر زخم زبانی که زدند

بذر غیرت، سر خاک شهدا می‌ کاریم
پاسخ شیعه همین است که: صاحب داریم

]]>
چادر قشنگ من 2014-06-28T06:22:23+01:00 2014-06-28T06:22:23+01:00 tag:http://nbehesht.mihanblog.com/post/89 نشانی بهشت بسم رب الکعبهاگــــر قــــرآر است ،سهمــــ مــــטּ از زنــــבگـــــےظـــــرآفت בخـــتــــرآنــــه امــــ بــــآشـــــــב . . .مــــטּسهممـــــ رآبـــــآ هیچ کـــس . . .هیـــــــــــــچ کــــــــــــــــــسقسمت نــــــخــــوآهمــــ کـــــرב . . .بــــــآشــــב !تـــآ هست تمــــآمــــ مـــב هـــآے جــــבیـــב بــــرآے تو بــــآشــــב . . .تـــآ هست تمـــآمـــــ رآحتــــے هــآ بــرآے تو بـــآشـــב . . .تــــآ هست رنگ رنـــگ لبــــآس هـــآقــــرمز و زرב و بنفش و سبــــز بــــرآی تو . . .اصــــلآ تــ بسم رب الکعبهاگــــر قــــرآر است ،


سهمــــ مــــטּ از زنــــבگـــــے

ظـــــرآفت בخـــتــــرآنــــه امــــ بــــآشـــــــב . . .

مــــטּ

سهممـــــ رآ

بـــــآ هیچ کـــس . . .

هیـــــــــــــچ کــــــــــــــــــس

قسمت نــــــخــــوآهمــــ کـــــرב . . .

بــــــآشــــב !

تـــآ هست تمــــآمــــ مـــב هـــآے جــــבیـــב بــــرآے تو بــــآشــــב . . .

تـــآ هست تمـــآمـــــ رآحتــــے هــآ بــرآے تو بـــآشـــב . . .

تــــآ هست رنگ رنـــگ لبــــآس هـــآ

قــــرمز و زرב و بنفش و سبــــز بــــرآی تو . . .

اصــــلآ تـــآ هست تمــــآمــــ ایــــن توجـــه هـــآ بـــــرآے تو !

مــــטּ از تمـــآمــــ בنیـــآ

همیــــטּ ...

فقط همیــــטּ سیــــآهـــــے تمـــآآآآآآآمــــ قدِّّّ בست و پـــآ گیــــر رآ مـــــے خوآهــــمــــ . . . ]]>
مسابقه احیاء نیمه شعبان 2014-06-02T05:13:14+01:00 2014-06-02T05:13:14+01:00 tag:http://nbehesht.mihanblog.com/post/88 نشانی بهشت بسم رب الرمنتظرماه به تماشا ایستاده است، آسمان آغوش گشوده، اقاقیا سرود لبخند می خوانند، زمین سفره دل را زیر پای مولودهای خجسته شعبان گسترده است.شعبان این بهار دلها از راه می رسد و با خود کوله باری از مغفرت را به همراه می آورد و جانهای تشنه را به سوی خود فرامی خواند تا به استقبالش آمده و دسته دسته بخشودگی را از دستان کریم آن بازستاند.سلام خدا بر ماهی که فروزنده چراغ جانها و فانوس دلهاست.سلام خدا بر شکوهمندترین فصل پارسایی.اللهم عجل لولیک الفرجبرای شرکت در مسابقه به این سایت مراجعه کنید.http://akh بسم رب الرمنتظرماه به تماشا ایستاده است، آسمان آغوش گشوده، اقاقیا سرود لبخند می خوانند، زمین سفره دل را زیر پای مولودهای خجسته شعبان گسترده است.

شعبان این بهار دلها از راه می رسد و با خود کوله باری از مغفرت را به همراه می آورد و جانهای تشنه را به سوی خود فرامی خواند تا به استقبالش آمده و دسته دسته بخشودگی را از دستان کریم آن بازستاند.

سلام خدا بر ماهی که فروزنده چراغ جانها و فانوس دلهاست.

سلام خدا بر شکوهمندترین فصل پارسایی.

اللهم عجل لولیک الفرج

برای شرکت در مسابقه به این سایت مراجعه کنید.

http://akharinomid.ir/

برای دریافت سایز اصلی اینفوگرافی روی عکس کلیک کنید.

دوستان عزیز میتوانید فایل چاپی پوستر اینفوگرافی را با هزینه 14 صلوات دریافت کنید و در مساجد و حسینیه های محل خود نصب کنید.

موفق و مهدوی باشید.

]]>
هدیه به همه عاشقان ابوالفضل عباس (ع) 2014-06-01T05:23:03+01:00 2014-06-01T05:23:03+01:00 tag:http://nbehesht.mihanblog.com/post/87 نشانی بهشت بسم الله الرحمن الرحیماین شعربسیار زیبا و عنایت شده از برادرمجیدتال هست هدیه به همه عاشقان ابوالفضل عباس (ع)   روزی شعر من امشب دوبرابرشده است چون که سرگرم نگاه دوبرادرشده است چون که بانوی کلابیه پسرآورده چشم واکن،پدرخاک قمرآورده هرکه از قافله فطرسیان جامانده نظرش خیره به گهواره سقا مانده زوربازوی تو بیحد و عدد خواهد شد بعداز این ام بنین،ام اسد خواهدشد باوجود تو زمین حیدر دیگر دارد کعبه جادارد اگر باز ترک بردارد ازدر خانه او پانکشیدم هرگز چون حسین Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

بسم الله الرحمن الرحیماین شعربسیار زیبا و عنایت شده از برادرمجیدتال هست


هدیه به همه عاشقان ابوالفضل عباس (ع)

 

روزی شعر من امشب دوبرابرشده است

چون که سرگرم نگاه دوبرادرشده است

چون که بانوی کلابیه پسرآورده

چشم واکن،پدرخاک قمرآورده

هرکه از قافله فطرسیان جامانده

نظرش خیره به گهواره سقا مانده

زوربازوی تو بیحد و عدد خواهد شد

بعداز این ام بنین،ام اسد خواهدشد

باوجود تو زمین حیدر دیگر دارد

کعبه جادارد اگر باز ترک بردارد

ازدر خانه او پانکشیدم هرگز

چون حسینی تر از عباس ندیدم هرگز

ماه ذی الحجه که عباس به حج عازم شد

همه برکعبه ولی کعبه براو محرم شد

درطوافش سخن از عقل فراتر میگفت

درحقیقت ((لک لبیک برادر)) میگفت

این ابالفضل که از قبله فراترمیرفت

مرتضی بود که بر دوش پیمبر میرفت

علی اکبر به ثناگویی او می آید:

چقدر منبر کعبه به عمو می آید

خطبه خواند و همه را محو صدای خودکرد

درحقیقت همه را قبله نمای خودکرد

گفت این خانه که حق آمدو ایجادش کرد

مسجدی بود که بابای من آبادش کرد

از در خانه او پای نکشیدم هرگز

چون حسینی تراز عباس ندیدم هرگز

((کاشف الکرب))تویی،خنده ارباب تویی

((پدرخاک))علی و ((پدر آب)) تویی!

روی چشم توبود جای حسن جای حسین

هست مابین دوابروی تو بین الحرمین

پیش خورشید و قمر سایه تو سنگین است

و فقط محضرزینب سرتو پایین است

ساقی ما چه شرابی چه سبویی دارد

بنویسید رقیه چه عمویی دارد

صحبت از مردی تو کار بنی هاشم بود

نام تو دردل میدان رجز قاسم بود

زوربازوی علی ریخته در بازویت

ذوالفقاری نبود تیزتر از ابرویت

تیغ چرخانده ای و پیش تو طوفان هیچ است

وسط جنگ زمین را به زمان دوخته ای

فن شمشیرزنی را زکه آموخته ای؟!

ای جوان!پیررهت کیست از آن شاه بگو؟!

((اشهدأن علیا ولی الله ))بگو

اوعلمدار حسین است ببخشید مرا

مدح او کار حسین است ببخشید مرا

]]>
میلاد امام عشق امام حسین علیه السلام مبارک 2014-06-01T05:04:28+01:00 2014-06-01T05:04:28+01:00 tag:http://nbehesht.mihanblog.com/post/86 نشانی بهشت بسم رب الحسین(علیه السلام)گرچه از عشق فقط لطمه زدن را بلدیم گرچه چندیست که بی روح تر از هر جسدیم گرچه در خوب ترین حالتمان نیز بدیم جزدر خانه ارباب دری را نزدیم روزگاری است که مارعیت این خانه شدیم سجده شکر برآریم که دیوانه شدیم     از همان روز که حسنش به تجلی دم زد از همان دم که دمش طعنه به جام جم زد از همان لحظه که مهرش به دلم پرچم زد عشق پیداشد وآتش به همه عالم زد بنده عشقم و مجنون حسین بن علی دررگم نیست به جزخون حسین بن علی   آس Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

بسم رب الحسین(علیه السلام)گرچه از عشق فقط لطمه زدن را بلدیم

گرچه چندیست که بی روح تر از هر جسدیم

گرچه در خوب ترین حالتمان نیز بدیم

جزدر خانه ارباب دری را نزدیم

روزگاری است که مارعیت این خانه شدیم

سجده شکر برآریم که دیوانه شدیم

 

 

از همان روز که حسنش به تجلی دم زد

از همان دم که دمش طعنه به جام جم زد

از همان لحظه که مهرش به دلم پرچم زد

عشق پیداشد وآتش به همه عالم زد

بنده عشقم و مجنون حسین بن علی

دررگم نیست به جزخون حسین بن علی


 

آسمان با تپش ماه تماشا دارد

قطره دریا که شود جلوه ی زیبا دارد

روح در جسم که باشدهمه جا جادارد

عشق بانام حسین است که معنی دارد

تاخداهست و جهان هست و زمین

شب میلاد حسین است عشق همین

 

اورسیده که به داد دل غافل برسد

کشتی گمشده عشق به ساحل برسد

کاروانی که به ره مانده به منزل برسد

نمک سفره مانقل محافل برسد

به همان کس که به میزان خداهست محک

هرکجا سفره عشق است حسین است نمک

شب شوراست که شیرین و غزل خوان شده ام

خیس از بارش احسان فراوان شده ام

]]>
امیدبخش ترین آیه قرآن کریم 2014-04-28T18:25:48+01:00 2014-04-28T18:25:48+01:00 tag:http://nbehesht.mihanblog.com/post/85 نشانی بهشت **بسم رب القرآن**روزی امیرالمؤمنین علی(ع) وارد جمعی شد و از آن ها سؤال کرد:آیا شما می دانید امیدبخش ترین آیه قرآن کریم کدام آیه است؟هرکس به فراخور حالش آیه ای را عنوان کرد:برخی گفتند: "خداوند هرگز شرک را نمى بخشد و پایین تر از آن را براى هر کس که بخواهد مى بخشد" (آیه 48 سوره نساء)امام(ع) در پاسخ فرمودند: خوب است، ولى آنچه من می خواهم نیست.عده ای دیگر گفتند: "هرکس خلافکار و ظالم باشد ولی استغفار کند، خداوند را بخشنده و مهربان خواهد یافت" (آیه 110 سوره نساء)اما امام(ع) دوباره در پاسخ **بسم رب القرآن**

روزی امیرالمؤمنین علی(ع) وارد جمعی شد و از آن ها سؤال کرد:


آیا شما می دانید امیدبخش ترین آیه قرآن کریم کدام آیه است؟

هرکس به فراخور حالش آیه ای را عنوان کرد:

برخی گفتند: "خداوند هرگز شرک را نمى بخشد و پایین تر از آن را براى هر کس که بخواهد مى بخشد"

 (آیه 48 سوره نساء)

امام(ع) در پاسخ فرمودند: خوب است، ولى آنچه من می خواهم نیست.

عده ای دیگر گفتند: "هرکس خلافکار و ظالم باشد ولی استغفار کند، خداوند را بخشنده و مهربان خواهد یافت"

 (آیه 110 سوره نساء)

اما امام(ع) دوباره در پاسخ فرمودند: خوب است ولى آنچه مى خواهم نیست.

تعدادی اظهار داشتند: "ای بندگان من که در حقّ خود اسراف کرده اید!

 از رحمت خدا مأیوس نشوید، زیرا او همه گناهان را می بخشد"


(آیه 53 سوره زمر)

امام(ع) مجدداً فرمودند: خوب است، اما آنچه مى خواهم نیست.

برخی قرائت کردند: "کسانی که اگر کار زشتی انجام دادند و به خودشان ظلم کردند،

یاد خداوند می کنند و برای گناهان خویش استغفار می کنند و

 کیست جز خداوند که گناهان را ببخشد"


 (آیه 135 سوره آل عمران)

بعد از اینکه حضرت علی(ع) نظرات آنان را شنید، فرمود:

 از حبیبم رسول خدا(ص) شنیدم که فرمودند:

امید بخش ترین آیه در قرآن این آیه است:

.
.
.
]]>
فرزندان معنوی کوثر 2014-04-17T20:24:15+01:00 2014-04-17T20:24:15+01:00 tag:http://nbehesht.mihanblog.com/post/84 نشانی بهشت بسم الله الرحمن الرحیمدر نگاه حضرت امام خمینی (رحمه الله)، شهیدان انقلاب اسلامی، فرزندان معنوی حضرت زهرا (علیهاالسلام) هستند.ایشان در پیامی چنین می نویسد: «قلم و بیان من عاجز است که... از حماسه ها، رشادت ها، خیرات و برکات فرزندان معنوی کوثر، حضرت فاطمه (علیهاالسلام) سخن بگوید که همه این ها از هنر اسلام و اهل بیت و از برکات پیروی امام عاشورا سرچشمه گرفته است».http://www.yjc.ir

بسم الله الرحمن الرحیم

در نگاه حضرت امام خمینی (رحمه الله)، شهیدان انقلاب اسلامی، فرزندان معنوی حضرت زهرا (علیهاالسلام) هستند.

ایشان در پیامی چنین می نویسد: 

«قلم و بیان من عاجز است که... از حماسه ها، رشادت ها، خیرات و برکات فرزندان معنوی کوثر، حضرت فاطمه (علیهاالسلام) سخن بگوید که همه این ها از هنر اسلام و اهل بیت و از برکات پیروی امام عاشورا سرچشمه گرفته است».

http://www.yjc.ir

]]>
برتری الگوی پرورش 2014-04-17T20:16:10+01:00 2014-04-17T20:16:10+01:00 tag:http://nbehesht.mihanblog.com/post/83 نشانی بهشت بسم الله الرحمن الرحیمبا  دقت در برخورد عاطفی و منطقی حضرت زهرا (سلام اللّه‏ علیها) در می‏ یابیم كه آن بانوی بزرگوار، در ساختن روح و شخصیت فرزندان گرامی ‏اش از ابزاری بسیار ظریف و دقیق استفاده كرده است، كه بسیاری از آنها در حال حاضر، میان روانشناسان تربیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خبرگان این فن به نتایج مثبت آن ایمان آورده ‏اند.بی‏ شك، این توفیق بی ‏نظیر در تربیت كودكان، ناشی از شناخت عمیق و صحیحی است كه اسلام در مورد انسان، ارایه داده است. بنابراین، اگر بگوییم هر مكتبی به اندازه شناخت بسم الله الرحمن الرحیم

با  دقت در برخورد عاطفی و منطقی حضرت زهرا (سلام اللّه‏ علیها) در می‏ یابیم كه آن بانوی بزرگوار، در ساختن روح و شخصیت فرزندان گرامی ‏اش از ابزاری بسیار ظریف و دقیق استفاده كرده است، كه بسیاری از آنها در حال حاضر، میان روانشناسان تربیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خبرگان این فن به نتایج مثبت آن ایمان آورده ‏اند.

بی‏ شك، این توفیق بی ‏نظیر در تربیت كودكان، ناشی از شناخت عمیق و صحیحی است كه اسلام در مورد انسان، ارایه داده است. بنابراین، اگر بگوییم هر مكتبی به اندازه شناخت درستی كه از انسان دارد، در نظام تربیتی خود، به توفیقاتی دست می‏یابد، و چون دین آسمانی و الهی اسلام از كاملترین و واقع ‏بینانه ‏ترین شناخت در مورد انسان برخوردار است، بیشترین توفیق را در قضیه تربیت نسل به دست آورده، سخن به گزاف نگفته ‏ایم.

روش تربیتی و اخلاقی حضرت فاطمه(سلام ‏اللّه‏ علیها) بهترین شیوه و تجربه برای ساختن نسلی پاك و سعادتمند است.

از این ‏رو، جا دارد كه پیروان و ارادتمندان مكتب اسلام با به كار بستن شیوه ‏ها و ظرایف تربیتی آن حضرت در رشد و تربیت نسلی پاك و پیشرو همت نموده، سعادت دنیا و آخرت فرزندان خود را بیمه كنند.

یكی از عوامل مؤثر در تشكیل شخصیت فرزندان فاطمه زهرا (سلام ‏اللّه‏ علیها) وراثت است، زیرا در این خانواده مادر از مقام عصمت بهرهمند بوده، در وجود مطهر او هیچ رجس و گناهی راه ندارد، چنانچه در زیارت مطلقه امام حسین(ع) می‏خوانیم:
گواهی می‏دهم كه شما در اصلاب پاك و ارحام مطهر بودید و هیچ غباری از شرك و جهالت، بر دامن شما ننشست.(1)

امام حسین(علیه السلام) در روز عاشورا، این حقیقت را یك بار دیگر بازگو كرد، تا از این طریق بر حقانیت خود تأكید ورزد بدین خاطر در آن روز تاریخی فرمود:

شهامت، آزادی ‏منشی و كرامت خود را مرهون پاكدامنی و طهارت مادرم زهرا(سلام ‏اللّه‏ علیها) هستم.

در واقع، عاشورا محصول تربیت و نتیجه آموزش های حضرت زهرا (سلام ‏اللّه‏ علیها) بود، زیرا اركان اصلی این قیام بی‏نظیر با شیوه‏های تربیتی فاطمه زهرا(سلام ‏اللّه‏ علیها) تربیت یافته بودند. به عبارت دیگر، صحنه كربلا تأیید الهی بودن روش تربیتی صدیقه كبرا(سلام ‏اللّه‏ علیها) بود.

1ـ مفاتیح الجنان، زیارت امام حسین(ع)، ص783

]]>
نقش اساسی مادر در سعادت و شقاوت نسل 2014-04-17T19:54:55+01:00 2014-04-17T19:54:55+01:00 tag:http://nbehesht.mihanblog.com/post/82 نشانی بهشت بسم رب الله الرحمن الرحیمبی ‏تردید، سرنوشت هر انسانی، ریشه در روحیات و خصلت های كسانی دارد كه در دوران طفولیت، نزدیكترین انسانها به او بودند. از طرف دیگر، در این دوران، مادر نزدیكترین فرد به انسان بوده، نقش سازنده وی در تعیین مسیر فرزند، بی‏نهایت در خور توجه و امعان نظر است.نقطه آغازین سعادت یا شقاوت انسانها، دامن مادر و محیطی است كه مادر، ركن اساسی آن محسوب می‏شود. پس می‏توان گفت از این جهت، كودك مانند مومی است كه در میان دستان قدرتمند مادر، قابلیت تبدیل به هر شكل و هیأتی را دارد.
بسم رب الله الرحمن الرحیم

بی ‏تردید، سرنوشت هر انسانی، ریشه در روحیات و خصلت های كسانی دارد كه در دوران طفولیت، نزدیكترین انسانها به او بودند. از طرف دیگر، در این دوران، مادر نزدیكترین فرد به انسان بوده، نقش سازنده وی در تعیین مسیر فرزند، بی‏نهایت در خور توجه و امعان نظر است.

نقطه آغازین سعادت یا شقاوت انسانها، دامن مادر و محیطی است كه مادر، ركن اساسی آن محسوب می‏شود. پس می‏توان گفت از این جهت، كودك مانند مومی است كه در میان دستان قدرتمند مادر، قابلیت تبدیل به هر شكل و هیأتی را دارد.

]]>
فضائل بانوى آب وآینه 2014-03-19T07:10:55+01:00 2014-03-19T07:10:55+01:00 tag:http://nbehesht.mihanblog.com/post/81 نشانی بهشت **بسم الله الرحمن الرحیم**فضائل بانوى بزرگ اسلام در این مختصر نمى گنجد،اما به طور اجمال و گذرا به آن مى پردازیم:علاقه پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم به فاطمه علیها السلامبدون تردید محبت و علاقه رسول خدا به فاطمه صلى الله علیه و آله و سلم بدون جهت و صرفا به دلیل علاقه پدر و فرزندى نبوده است،زیرا حضرت فرزندان دختر دیگر هم داشته است و از طرفى پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم به مقتضاى (و ما ینطق عن الهوى) بدون دلیل از كسى تعریف و مدح نمى كند.بنابراین معلوم مى شود كه این دردانه پیام **بسم الله الرحمن الرحیم**

فضائل بانوى بزرگ اسلام در این مختصر نمى گنجد،اما به طور اجمال و گذرا به آن مى پردازیم:

علاقه پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم به فاطمه علیها السلام

بدون تردید محبت و علاقه رسول خدا به فاطمه صلى الله علیه و آله و سلم بدون جهت و صرفا

به دلیل علاقه پدر و فرزندى نبوده است،زیرا حضرت فرزندان دختر دیگر هم داشته است و از

طرفى پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم به مقتضاى (و ما ینطق عن الهوى) بدون دلیل از

 كسى تعریف و مدح نمى كند.بنابراین معلوم مى شود كه این دردانه پیامبر صلى الله علیه و آله

و سلم در این مدت كوتاه عمر خود،از فضایل و كمالاتى برخوردار بوده كه مورد توجه رسول خدا

قرار گرفته است،تا رسول خدا آن تعابیر را درباره اش بیان نماید كه درباره كس دیگر نفرموده

است،

مانند:«ان الله یرضى لرضاك و یغضب لغضبك،...


]]>
حرف های دخترانه 2014-03-16T05:40:19+01:00 2014-03-16T05:40:19+01:00 tag:http://nbehesht.mihanblog.com/post/80 نشانی بهشت بسم رب الشهداحرف های دخترانهمرا دختر خانم مینامند غروری دارم که برای تنها نبودن له نمیشود احساسی دارم که با منطق گدایان نمیسازدقلبی دارم که هنوز تیزی خنجر نامردی را نخورده است و زیبایی هایی را دارم که حراج چشم های بیگانه نخواهد شد!!!خدای من...در میان این همه چشم نگاه تو مرا بی نیاز میسازد از هر نگاهی...من دخترم از نسل حوا...با ظرافت ها و زیبایی ها...اما زیبایی های من راز هایی هستند محرمانه!!!خالقم سفارش کرده جز برای محارمم فاششان نکنم...فرقی نمیکند کجا یا کیدر هیاهوی این شهرهرکجا و هر وقت د بسم رب الشهدا
حرف های دخترانه


مرا دختر خانم مینامند غروری دارم که برای تنها نبودن له نمیشود

 احساسی دارم که با منطق گدایان نمیسازد

قلبی دارم که هنوز تیزی خنجر نامردی را نخورده است

و زیبایی هایی را دارم که حراج چشم های بیگانه نخواهد شد!!!

خدای من...

در میان این همه چشم نگاه تو مرا بی نیاز میسازد از هر نگاهی...

من دخترم از نسل حوا...

با ظرافت ها و زیبایی ها...

اما زیبایی های من راز هایی هستند محرمانه!!!

خالقم سفارش کرده جز برای محارمم فاششان نکنم...

فرقی نمیکند کجا یا کی

در هیاهوی این شهر

هرکجا و هر وقت دچار واهمه شدی

با "ایمانت"وضو بگیر

زیر لب نیت کن:

"حجاب میکنم قربه الی الله"

]]>
نوروز 2014-03-13T08:01:56+01:00 2014-03-13T08:01:56+01:00 tag:http://nbehesht.mihanblog.com/post/79 نشانی بهشت بسم الله الرحمن الرحیمیا مقلب القلوب والابصاراز گذشته های دور آریایی های ساکن فلات ایران روز اول سال، آغاز بهار را به برگزاری آئین های ویژه توام با سرور و شادمانی اختصاص میدادند. در آیین هاى باستانى ایران براى هر جشن «خوانی یا سفره ای » گسترده میشدکه داراى انواع خوراکى ها بود.سفره نوروزى «هفت سین» یکی از مقدمات مهم و اصلی ایرانیان برای استقبال از سال جدید است كه بطور معمول ساعاتی پیش از تحویل سال نو گسترده شده و سیزدهم فروردین جمع می شود. در بسیاری از منابع آمده است كه "هفت سین" بسم الله الرحمن الرحیم

یا مقلب القلوب والابصار

از گذشته های دور آریایی های ساکن فلات ایران روز اول سال،

 آغاز بهار را به برگزاری آئین های ویژه توام با سرور و شادمانی اختصاص میدادند.

 در آیین هاى باستانى ایران براى هر جشن «خوانی یا سفره ای » گسترده میشد

که داراى انواع خوراکى ها بود.

سفره نوروزى «هفت سین» یکی از مقدمات مهم و اصلی ایرانیان برای استقبال از سال جدید

است كه بطور معمول ساعاتی پیش از تحویل سال نو گسترده شده و سیزدهم فروردین جمع
می شود.

 در بسیاری از منابع آمده است كه "هفت سین" نخست "هفت شین" بوده و بعدها به

"سین" تغییر یافته است. این سفره برپایه عدد مقدس هفت بنا نهاده شده است.

آنچه که در این سفره قرار می گیرد، باید دارای شش خصوصیت زیر باشد:

1. پارسی باشد

2. با واژه ی «س» آغاز شود.

3. ریشه ی گیاهی داشته باشد.

4. خوردنی باشد.

5. اسم مرکب نباشد.

6. برای بدن سودمند باشد.

سفره در فرهنگ فارسی، نماد یگانگی بخشیدن به مفاهیمی جداگانه است؛

چه بر روی آن قرار داده شوند و چه در اطراف آن گرد آیند.

که این موضوع به مرور زمان خود سبب گردهم آمدن اجزای با ارزش دیگری در این سفره گردید

 مانند قرآن کریم ، آینه, شمعدان ، ماهی قرمز و ..

که هر یک به ارزش و زیبایی این خوان می افزاید

 و جزء جدا نشدنی سفره هفت سین ایرانیان می باشد.

* قرآن مجید: نشانه استواری ایمان، زینت بخش سفره نوروزی مسلمین است كه پس از تحویل

 سال همه آن را بوسیده و چند آیه ای برای تبرك می خوانند.

* آینه: نماد جهان بی پایان و بارگاه خداوندی است.

* شمع: به تعداد اعضای خانواده برای آرزوی شادی و روشنایی زندگی آنهاست.

شعله افروخته نماد روشنایی جاودانه است.

* ماهی قرمز: در تنگ بلورین، نماد روزی حلال.

]]>